top of page
  • White Facebook Icon
CASA Impact 2023-graphic.png

CASA của Hạt Mesa

Tiếng nói của một đứa trẻ trước tòa.

Tạo nên sự khác biệt

Trở thành tình nguyện viên

AM16300 lr.jpg

Nhiệm vụ của chúng ta:

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Cung cấp tiếng nói trước tòa cho các nạn nhân bị lạm dụng và bỏ rơi ở Hạt Mesa.

Liên hệ chúng tôi

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

ĐT: 970-242-4191

Email: info@casamc.org

bottom of page