top of page
  • White Facebook Icon

CASA của Hạt Mesa

Tiếng nói của một đứa trẻ trước tòa.

Tạo nên sự khác biệt

Trở thành tình nguyện viên

AM16300 lr.jpg

Nhiệm vụ của chúng ta:

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Cung cấp tiếng nói trước tòa cho các nạn nhân bị lạm dụng và bỏ rơi ở Hạt Mesa.

Liên hệ chúng tôi

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

ĐT: 970-242-4191

Email: info@casamc.org

bottom of page